Domain és Tárhely Általános Szerződési Feltételek

Bevezető

Az Online Marketing Wings Digitális Ügynökség Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) meghatározzák a Szolgáltató által nyújtott, szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit.

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint a Szolgáltatóval előfizetői szolgáltatás igénybevételére jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre. Az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak a hatályba lépése előtt kötött szolgáltatási szerződésekre is. Az általános szerződési feltételeket - azok minden módosítása esetén a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelőzően - nyilvánosságra kell hozni, a szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve honlapján ingyenesen elérhetővé kell tenni.


A Szolgáltató neve, címe és elérhetőségei

A Szolgáltató kijelenti, hogy nem hivatalos domain regisztrátor és nem rendelkezik saját szerverparkkal, hanem közvetlen viszonteladó mindkettő esetben.

Közvetlen viszonteladói szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató):
Vállalkozás neve: Online Marketing Wings Kft.
Székhely: 5700 Gyula, Liszt Ferenc u. 7.
Adószám: 23528459-1-04

Ügyfélszolgálati telefon: (62)659-215 (munkanapokon hétfő-péntek 9:00-17:00)
Megrendeléssel kapcsolatos kérdések, segítségnyújtás:


1. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma

A Szolgáltató a Megrendelő részére a megrendelőlapon (írásos illetve elektronikus megrendelés esetében egyaránt) meghatározott szolgáltatást biztosít, melyért a megrendelő a szolgáltató által kibocsátott díjszabásban foglalt díjat köteles fizetni.


2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 • Szolgáltató kötelezettsége a megrendelt szolgáltatást a megrendelő részére biztosítani az 1. pontban foglaltaknak megfelelően.
 • Szolgáltató kötelezettsége a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást a legjobb tudása szerint ingyenesen, minden szerződött előfizetőjének biztosítani.
  Ebbe nem értendő: oktatás, stratégiai tervezés, installálás, karbantartása, rendeltetésellenes használatból eredő hibaelhárítás, a megrendelő gépének a szolgáltatás fogadására való alkalmassá tétele, weboldalának programozása. Ezekért igénybevétel esetén a szolgáltató külön díjat jogosult felszámítani, az erről szóló előzetes egyeztetést követően.
 • Szolgáltató a megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli:
  • az 1992. évi LXIII. törvény - A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.
  • az 1998. évi VI. törvény - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.).
  • 2001. évi CVIII. törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről), az "Online Privacy Alliance" ajánlásai.
 • A szolgáltató köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy Megrendelő magatartása okozott.
 • Szolgáltató az előfizetési díj ellenében köteles a meglévő és kiépített szerver hálózatát folyamatosan karbantartani, hogy a Megrendelőnek a lehető leghatékonyabb rendelkezésre állást tudja biztosítani.
 • A szolgáltató jogosult a megrendelő felé, szolgáltatás korlátozására, melyről ezzel egyidőben a megrendelőt e-mailben - elektronikus úton - vagy telefonon értesíti, amennyiben a megrendelő tevékenysége Szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerű tevékenységét akadályozza, vagy veszélyezteti.
 • Amennyiben a Szolgáltató szolgáltatásainak bármelyike, a szolgáltatónak felróható okból elérhetetlenné vagy működésképtelenné válik, és ez kívül esik a vállalt rendelkezésre állási limiten, akkor minden megkezdett naptári nap után a Szolgáltató az előfizetési időn túl 4 napon át biztosítja díjmentesen a Megrendelő számára a megrendelt szolgáltatást. - Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató mindenkori jegybanki alapkamat függvényében, késedelmi kamatot számíthat fel.
 • A szolgáltató jogosult a Megrendelő részére biztosított, a díj fizetés alapjául szolgáló tárhely tényleges forgalmának megfigyelésére, mérésére és regisztrálására, zárt számítógépes rendszerben.
 • Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerzõdést, amennyiben a 3. pontnan felsorolt tilalmakra utaló bármilyen jelet észlel.
 • A szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Megrendelő által a tárhelye elhelyezett tartalmakért, adatbázisért.


3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

 • A Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásoknak megfelelő, szolgáltató által kiállított és számlázott díjat esedékességkor megfizetni, a szolgáltató bankszámlaszámára vagy készpénzben.
 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az ISZT jogszabálya alapján a domain igénylő adatai nyilvános adatnak minősülnek, melyet az ISZT oldalán bárki megtekinthet.
 • A Megrendelő köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módokon használni. Tilos a szolgáltatást a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemben részesülő stb. adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan (pl.: közszeméremsértés, rágalmazás, warez stb.), vagy ilyenre alkalmas módokon használni. Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személyekkel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja bármilyen kontrollt gyakorolni. Szolgáltató a fent észlelt cselekményekből kifolyólag a szolgáltatást korlátozhatja, illetve felfüggesztheti. Ebből kifolyólag Megrendelő érdekkörébe eső vagyoni vagy nem vagyoni károkozásért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli, vele szemben a Megrendelő ilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel.
 • Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik. - Megrendelő köteles az adataiban beállt változást, 15 munkanapon belül a Szolgáltatóval írásban közölni.
 • A Megrendelő adataihoz történő hozzáférés érdekében az általa választott kódszó titkosságának megőrzése a saját felelőssége. Amennyiben illetéktelen személy a kódszóhoz hozzáférve azzal visszaél, a Szolgáltatót ezért semminemű felelősség nem terheli.
 • A Megrendelő web oldalain nem jelentethet meg sértő, társadalomra veszélyes, hatályos magyar jogszabályba ütköző, illetőleg egyébként jó erkölcsbe ütköző vagy a szolgáltató érdekeit sértő szöveget, képet, ábrát vagy egyéb formájú információt. Amennyiben a szerződésben írtakba ütköző információ jelenik meg a Megrendelő web oldalain, úgy az oldalait a szolgáltató tájékoztatás, illetve a Megrendelő hozzájárulásának kikérése nélkül, azonnal eltávolíthatja, törölheti. A Megrendelő maga felel a tárhelyen (weboldal, adatbázis, levelezés) levő tartalmakért. A Megrendelő bármilyen jogsértő magatartásáért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.
 • Tilos a Szolgáltató nevének / hírnevének csorbítása.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy azonnali törlés jár a következőkért:

 • Szexuális tartalmú oldalak elhelyezése és bemutatása
 • MP3 és Warez oldalak üzemeltetése és bemutatása
 • A szolgáltató mail szerverén küldött SPAM levelekért. A SPAM levél küldés esetén a szolgáltató kártérítésre kötelezi a Megrendelőt.
 • Szerzői jogokat sértő tartalmú anyagok elhelyezése és bemutatása
 • CGI-SHELL futtatása
 • Topsites scriptek futtatása
 • Bármilyen jogvédett tartalom használata, engedély nélkül
 • Gyűlöletkeltő / Rasszista tartalmak
 • Hackereknek szóló oldalak, programok, tartalmak
 • IP Scanners
 • Nem futtathat bit torrent alkalmazásokat vagy klienst
 • Nem vehet részt bármiféle fájl cserélő tevékenységben
 • stb.


4. A szerződés időtartalma, és annak felmondása

 • Jelen szerződést a felek határozott időpontra köthetik.
 • Jelen szerződés az aláírás, illetve az online felületen való elküldés napján lép érvénybe, a választott (egy év, fél év, egy hónap) időtartamra. A szerződés időtartama automatikusan meghosszabbodik egy további évre, hónapra vagy fél évre - a szerződéskor választott intervallum alapján, kivéve, ha a Megrendelő legkésőbb 30 nappal a lejárat előtt írásban, vagy telefonon felmondja a szerződést.
 • A szerződést bármelyik fél indoklás nélkül írásban (postai levél) jogosult felmondani a hónap utolsó napjával. Felmondási idő 30 nap.
 • Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben megrendelő fizetési kötelezettségének szolgáltató első írásos felszólítása ellenére nem tesz eleget. Szolgáltató jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a 2. pontban felsorolt tilalmakra utaló bármilyen jelet észlel. - A szerződés felmondása egyik felet sem mentesíti, a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl.: fizetési) alól.


5. Egyebek

 • Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar PTK. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
 • Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Szeged mellett szervezett Állandó Választott bíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választott bíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) által támogatott hálózatbiztonsági irányelveket (http://www.iszt.hu/iszt/aup.html) az Megrendelő magára kötelező érvénnyel fogadja el, ezen irányelvek megsértése esetén a szolgáltatás korlátozható, felfüggeszthető, szüneteltethető, ill. a megsértés azonnali felmondási ok is.

Módosítva: 2022. szeptember 1.